Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Promocja projektu

Dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego usługi promocji projektu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski" działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z podpisaną w dniu 15.05.2017r. umową

 

Pobierz w formacie PDF

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020