Cele projektu

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Międzyrzec Podlaski, położnego na obszarze aglomeracji Międzyrzec Podlaski, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska poprzez:

- zapewnienie 1008 RLM nowym użytkownikom skutecznego i efektywnego systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, w tym wyposażenie aglomeracji o liczbie RLM 18881 w system zbiorczej sieci kanalizacyjnej (dł. 8,14 km) zgodnie z założeniami przyjętymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych i dyrektywą 91/271/EWG dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych,

- wyposażenie aglomeracji w infrastrukturę wodociągową, zapewnienie 860 os. ulepszonego zaopatrzenia w wodę dzięki budowie sieci wodociągowej o dł. 4,81 zgodnie z dyrektywą Rady 98/83/WE dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- wyposażenie Miasta w podstawową infrastrukturę techniczną jest znaczącym elementem warunkującym zainteresowanie inwestorów. Miasto posiada średniej jakości bazę hotelową i gastronomiczną, rozszerzającą się ofertę imprez kulturalnych, różnorodność zabytków, a także miejsc ciekawych pod względem turystyki i rekreacji również w okolicy miasta, gdzie znajduje się wiele rezerwatów i parków przyrody. Brak rozbudowy systemu wodno-kanalizacji może prowadzić do zanieczyszczania rzek położonych w pobliżu aglomeracji terenów o wysokich walorach przyrodniczych, w tym położonej na obszarze Gminy malowniczej doliny Krzny i paru mniejszych. Na obszarze tym projektowany jest Bialskopodlaski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmujący swym zasięgiem łąki położone właśnie w dolinie Krzny i lasów międzyrzeckich.

 

Cele szczegółowe projektu to:

- Ochrona środowiska naturalnego, w tym obszarów cennych przyrodniczo poprzez zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych z nieszczelnych zbiorników indywidualnych do wód i ziemi. Inwestycja zapewni odprowadzanie ścieków do oczyszczalni spełniające warunki dyrektywy, co zapewni prawidłowe parametry ścieków oczyszczonych.

- Zapewnienie oszczędności wody, które zostanie osiągnięte dzięki uregulowaniu zużycia wody. Po uruchomieniu systemu zostanie osiągnięty pozytywny wpływ inwestycji na środowisko poprzez ograniczenie niekontrolowanych poborów wody pobieranej z prywatnych studni, co ograniczy okresowe spadki poziomu wód gruntowych na terenie gminy, w tym na terenach objętych ochroną. Ma to szczególne znaczenie dla ochrony przeciwpożarowej. Oszczędność wody i jej pozytywny wpływ na ograniczenie strat z istniejącego systemu nastąpi dzięki: zwiększonemu rozbiorowi wody i uregulowaniu jej zużycia, poprawie hydrauliki sieci (poprawiony rozkład ciśnienia), zmniejszeniu awaryjności i rozszczelnień oraz ograniczeniu wtórnego zanieczyszczenia sieci.

- Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie niskiej emisji z obiektów użyteczności publicznej (SUW i oczyszczalnia ścieków) poprzez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii na cele własne ww. obiektów.

- Poprawa niezawodności funkcjonowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dzięki zakupowi wyposażenia niezbędnego do prawidłowej eksploatacji sieci.

- Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i osadniczej miasta Międzyrzec Podlaski, a przede wszystkim obszaru w obrębie wyznaczonej aglomeracji.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020