Informacje o projekcie

"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
w aglomeracji Międzyrzec Podlaski"

 

Koszt całkowity projektu brutto: 5 064 714,70 PLN

Wydatki kwalifikowane: 4 142 898,13 PLN

Wysokość dofinansowania: 3 521 463,41 PLN

Kwota dofinansowania stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych.

Źródło finansowania:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin zakończenia projektu31.03.2019 r.

Termin uzyskania efektu ekologicznego: 31.12.2019 r.

Efekt rzeczowy:

- Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej: 8,14 km

- Długość wybudowanej sieci wodociągowej: 4,81 km

Efekt ekologiczny:

- Liczba nowych użytkowników w sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu: 1 008 RLM

- Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków: 1 008 RLM

- Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę: 860 osób

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020