Zakres techniczny

Projekt swoim zakresem, pod względem technicznym, obejmuje:

1. Budowę 4186,0 m. sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach Zadwornej, Adamki, Siteńskiej, Grzybowej, Zahajkowskiej (możliwość realizacji 215 podłączeń, koszty kwalifikowane - do granicy nieruchomości),

2. Budowę 8146,0 mb. sieci kanalizacyjnej w tym 5475 mb sieci grawitacyjnej i 2671 mb sieci tłocznej oraz odcinków przewodów kanalizacyjnych dochodzących do pierwszej studzienki od strony granicy nieruchomości podłączanej (252 przyłącza) w ulicach Zadwornej, Adamki, Siteńskiej, Grzybowej, Zahajkowskiej, Kościuszki, Kolejowej.

3. Budowę 8 przepompowni ścieków.

4. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW na budynku Stacji Uzdatniania Wody oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 12 kW na budynku Oczyszczalni Ścieków.

5. Zakup wyposażenia niezbędnego do poprawy funkcjonowania sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej:

a) korelatora do lokalizacji wycieków w sieci wodociągowej,

b) specjalistycznego pojazdu do czyszczenia kanałów sanitarnych,

c) samochodu specjalistycznego do eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej,

d) kamery inspekcyjnej do sieci kanalizacji sanitarnej przeznaczonej do kontroli stanu rur.

Do sieci wodociągowej zostanie podłączonych 860 osób. Wszystkie odcinki projektowanych sieci wodociągowych zostaną włączone do istniejącej miejskiej sieci wodociągowej poprzez węzeł połączeniowy. Sieć wodociągowa zostanie wykonana metodą wykopu otwartego wąskoprzestrzennego, rury zostaną posadowione na podsypce piaskowej o grub. 15 cm z zasypką rurociągu piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągu. Pionowe ściany wykopów zależnie od występujących warunków będą zabezpieczone przed osuwaniem za pomocą stalowych ścianek szczelnych lub zabezpieczone ażurowo za pomocą wyprasek. Na trasie sieci wodociągowej występują kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym tj.: siecią elektryczną i telekomunikacyjną. W przypadku bliskiej odległości kabli elektrycznych od planowanej sieci, kable zostaną zabezpieczone za pomocą rur osłonowych. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia będą wykonywane ręcznie. Planowane sieci będą prowadzone głównie w pasach dróg miejskich, w bezpiecznych odległościach od istniejących budynków, stąd też nie wystąpią szczególne sytuacje powodujące konieczność zabezpieczenia wykopów celem ograniczenia wpływu na istniejącą zabudowę.

Do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 1008 osób

Sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana metodą wykopu otwartego wąskoprzestrzennego, rury zostaną posadowione na podsypce piaskowej. Pionowe ściany wykopów zależnie od występujących warunków będą zabezpieczone przed osuwaniem za pomocą stalowych ścianek szczelnych lub zabezpieczone ażurowo za pomocą wyprasek stalowych. Na trasie sieci wodociągowej występują kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym tj.: siecią elektryczną i telekomunikacyjną. W przypadku bliskiej odległości kabli elektrycznych od planowanej sieci, kable zostaną zabezpieczone za pomocą rur osłonowych PCW. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia będą wykonywane ręcznie. Planowane sieci będą prowadzone głównie w pasach dróg miejskich, w bezpiecznych odległościach od istniejących budynków, stąd też nie wystąpią szczególne sytuacje powodujące konieczność zabezpieczenia wykopów celem ograniczenia wpływu na istniejącą zabudowę. Wszystkie przeciski i przewierty pod przejściami poprzecznymi istniejących nawierzchni utwardzonych ulic należy wykonać w rurze osłonowej stalowej.

Odbiór ścieków realizowany będzie poprzez przyłącza i przykanaliki kanalizacyjne zakończone studzienkami rewizyjnymi zlokalizowanymi ok. 1,0 m za granicą przyłączanej posesji lub połączone z istniejącymi wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami kanalizacyjnymi. Obierane ścieki odprowadzone będą do kolektora zbierającego o średnicy 1200 mm. Następnie trafiają do pompowni głównej zlokalizowanej przy ul. Brzeskiej skąd są dostarczane rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków, gdzie zostają poddane procesowi oczyszczania.

Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej ze względu na ukształtowanie terenu oraz znaczny obszar objęty opracowaniem zaprojektowano w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym. Ze względu na ukształtowanie terenu i rozległy obszar objęty inwestycją zastosowano sieciowe pompownie ścieków w celu podwyższenia zwierciadła ścieków z poziomu niższego na wyższy. Sieć kanalizacyjną zaprojektowano uwzględniając minimalne przykrycie 1,2 m p.p.t, i prowadząc kanały do maksymalnej głębokości 5,3 m p.p.t, po czym stosowano pompownie ścieków w celu wypłycenia zwierciadła ścieków.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020