Konferencja podsumowująca realizację projektu

 

                                     W dniu 11 października 2018 roku, w Międzyrzecu Podlaskim odbyła się konferencja prasowa związana z realizacją projektu "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski". Zaawansowanie prac osiągnęło już 85%. Ostateczne zakończenie realizacji projektu planowane jest na grudzień 2018.

Postępy w realizacji projektu!

Stan realizacji projektu "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski na koniec czerwca 2018.

W ramach zadania głównego dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zrealizowano już ok. 5 km sieci kanalizacyjnej i ok 2,8 km sieci wodociągowej oraz towarzyszące im przyłącza wod-kan do posesji. Nad prawidłowością i terminowością realizacji prac czuwa inspektor nadzoru - Janusz Smolarczyk "Koinstal".

Ponadto, w wyniku realizacji zadania "Zakup środków trwałych", dzięki współfinansowaniu ze środków europejskich, PUK sp. z o.o. nabył:

1. Samochód specjalistyczny do czyszczenia kanałów sanitarnych o wartości brutto ponad 400 tys. zł. 

2. Specjalistyczny pojazdu do eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej o wartości brutto niemal 100 tys. zł.

3. Korelator do lokalizacji wycieków sieci wodociągowej o wartości brutto ponad 67 tys. zł.

4. Kamerę inspekcyjną do sieci kanalizacji sanitarnej o wartości ponad 100 tys. zł.

Całość inwestycji planowana jest do zakończenia do końca bieżącego roku. Przez cały okres prowadzenia inwestycji działa także Jednostka Realizująca Projekt przy PUK sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim.

 

Przetarg nieograniczony: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania

Przetarg nieograniczony: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania:Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w mieście Międzyrzec Podlaski oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 12 kW na budynku Oczyszczalni Ścieków i instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW na budynku Stacji Uzdatniania Wody w ramach projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Promocja projektu

Dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego usługi promocji projektu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski" działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z podpisaną w dniu 15.05.2017r. umową

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020